Wanneer ernstig gevaar voor wet BIBOB

In artikel 3 lid 4 van de wet BIBOB is bepaald langs welke weg een ernstig gevaar kan spelen.

Bij de invoering van de wet BIBOB werd nog gesteld dat de wet vooral was bedoeld om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Uit onderzoek blijkt echter dat het in 9 van de tien gevallen bij de wet BIBOB niet gaat om aanpak van georganiseerde criminaliteit.

U moet zich realiseren dat u wellicht zelf geen strafbare feiten heeft gepleegd of daar zelfs maar van verdacht wordt. Desondanks kan er toch sprake zijn van een ernstig gevaar. De reden hiervoor is dat er een relatie wordt aangelegd met allerhande andere personen: familieleden, personen met wie u in het verleden heeft samengewerkt of die geld hebben geleend of gaan lenen. Als zij (mogelijk) iets op hun kerfstok hebben kan dat ernstige gevolgen voor uw vergunning hebben.

Op de eerste plaats wordt gekeken of u zelf strafbare feiten heeft gepleegd. Dit kunnen alle soorten strafbare feiten zijn van belastingdelicten tot geweldsdelicten.

Die vraag wordt niet alleen beantwoord aan de hand van daadwerkelijke veroordelingen. Het kan zijn dat u of een relevante derde op het moment van het advies alleen als verdachte zijn aangemerkt. In zo’n geval beoordeelt het bureau of het aannemelijk is dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Dat zal altijd wel het geval zijn.

Het komt ook regelmatig voor dat het bureau zelf concludeert dat er strafbare feiten zijn gepleegd terwijl politie en justitie nooit iets hebben onderzocht en u zelf niet eens wist dat u een strafbaar feit zou hebben gepleegd. Het bureau stelt dan op basis van eigen onderzoek dat u bijvoorbeeld bij een eerdere aanvraag van een vergunning bijvoorbeeld valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd. Dat zijn vaak wonderlijke redeneringen waarbij aan u niets wordt gevraagd maar u dat achteraf moet weerleggen.

Met wie doet U zaken?

Het ernstig gevaar komt vaker uit de onverwachte hoek van een zakenpartner waar u in het verleden mee heeft gewerkt of een familielid die u wel eens uit de brand heeft geholpen door hem bijvoorbeeld in dienst te nemen.

Op basis van artikel 3 lid 4 c van de wet BIBOB betrekt het bureau alle personen waar u in het verleden mee heeft samengewerkt of die geld aan u hebben verstrekt. Hierbij komt het veelvuldig voor dat deze cirkel zo ruim mogelijk wordt gemaakt.

Het is dan ook noodzakelijk dat u al van te voren screent met wie u zaken doet of heeft gedaan. Is hij of zij wel eens veroordeeld of loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen uw partner dan loopt u zelf ook een risico. Het is onbeleefd maar u zult aan partners zeker als ze ook familie moeten vragen of ze iets op hun kerfstok hebben staan. Vreemd vermogen op de balans van uw onderneming kan door de wet BIBOBĀ  jaren later een gifpil blijken te zijn.

Dat risico speelt ook op het moment dat u een onderneming koopt al dan niet via een aandelentransactie. In zo’n geval wordt de verkoper gescreend en kan het zijn dat er onbedoeld een financieringsrelatie wordt aangenomen. U betaalt bijvoorbeeld de koopsom in termijnen of er staat nog een bedrag open. Bezien vanuit de wet BIBOB zult u bij voorkeur direct moeten afrekenen.

Houdt bij het zakendoen dus rekening met wie u zaken doet, van wie u geld leent. U moet u er vanuit gaan dat bij vrijwel iedere zakelijke samenwerking of financiering al een relatie aanwezig is met u. Een familielid die meegaat naar de gemeente om uw aanvraag te bespreken kan al als een zakelijk partner worden aangemerkt.

Onbedoeld en ongewild raakt u al snel besmet met het BIBOB-virus. Houdt er ook rekening mee dat U als U zelf eenmaal bent besmet u vervolgens ook weer een besmettingsgevaar oplevert. Geld lenen van iemand die in het verleden is veroordeeld en daar geld mee heeft verdiend levert al snel op voor het bureau BIBOB dat u geld aan het witwassen bent.